Natječaj za popunu radnog mjesta: pomoćni knjižničar u Odjelu za odrasle

30. kolovoza 2022.

Urbroj: 579/22

Koprivnica, 29.8.2022.

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19 od 29.4.2019. godine, Urbroj: 283/20 od 12.3.2022. godine, Urbroj: 632/21 od 4.10.2021. godine i Urbroj: 138/22 od 9.2.2022. godine te članka 31. i 33. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, Klasa: 611-01/22-03/0003, Urbroj: 2137-1-06-02/1-22-4 od 18.8.2022. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto 

pomoćni knjižničar  u Odjelu za odrasle –

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca

 

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja srednja škola sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
 • položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,
 • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Posebni uvjeti:

 • rad u smjenama,
 • komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–     Životopis,

 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

 

Rok za podnošenje prijave: 7.9.2022.

 

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na službenoj internet stranici ustanove https://www.knjiznica-koprivnica.hr/

objavit će se poziv na provjeru znanja i sposobnosti kandidata s naznakom datuma i vremena održavanja iste, a najmanje tri (3) dana prije održavanja  provjere.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Nepotpune i nepravovremeno stigle prijave neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka.Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osobno ili poštom na adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica,Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za  natječaj – pomoćni knjižničar“.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                       Ravnatelj:

Karlo Galinec, dipl.oec

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice