Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

17. lipnja 2019.

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/2019) i članka 27. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, od 29.4.2019. godine (Urbroj: 431/19) i točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za ravnatelja Knjižnice od 13.6.2019. godine, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,  raspisuje

                                  Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Za ravnatelja Knjižnice mogu se natjecati kandidati koji imaju završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita temeljem zakona koji su uređivali knjižničnu djelatnost.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od 3 (tri) godine od dana imenovanja.

Ravnatelja Knjižnice imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

– presliku potvrde o položenom stručnom knjižničarskom ispitu,

– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– dokaz o državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice),

– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– prijedlog četverogodišnjeg Plana rada.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Pismene prijave šalju se na adresu: Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom «Za natječaj – ravnatelj». Rok podnošenja pismenih prijava je osam dana od dana objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune pismene prijave neće se razmatrati. 

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podnositelji pismenih prijava bit će obaviješteni o rezultatima u roku do 45 dana od dana zaključenja natječaja.

                                            

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Švarc Janjanin, dr. med. 

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice