OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

2. prosinca 2015.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” 

Koprivnica

Povjerenstvo za odabir kandidata 

Urbroj: 749/15

Koprivnica, 01.12.2015.

Natječaj za popunu radnog mjesta: Voditelj računovodstveno/upravnih poslova – OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.12.2015. godine, objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta: Voditelj računovodstveno/upravnih poslova na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica,  1 izvršitelj, te se daju upute kako slijedi: 

 

Prijave na natječaj podnose se zaključno s 09.12.2015. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Opis poslova radnog mjesta – Voditelj računovodstveno/upravnih poslova u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica

– organizira, koordinira, nadzire i sudjeluje u obavljanju cjelokupnog rada računovodstva, knjigovodstva i tajništva u skladu sa zakonskim i općim aktima Knjižnice,

– dužan je upozoriti ravnatelja na eventualne povrede i propuste u provođenju zakona i općih akata,

– obavlja poslove oko zasnivanja radnog odnosa i raspisivanja natječaja. Redovito prati zakone i propise o cjelokupnom poslovanju Knjižnice i brine o njihovoj primjeni,

– vodi računovodstvo i financijsko knjigovodstvo te odgovara za ažurno, uredno i točno knjiženje poslovnih događaja. Kontira dokumentaciju za knjiženje, 

– izrađuje financijsko-planske analize poslovanja Knjižnice, 

– izrađuje periodične obračune i završne račune te osigurava njihovu točnost, ispravnost i predaju na vrijeme,

– izrađuje financijske izvještaje za banku i Upravno vijeće te po potrebi sastavlja i druge izvještaje,

– brine, osigurava i odgovara za točne plaće i njihovu pravovremenu isplatu,

– brine o točnom obračunu i izvršenju obveza prema državi,

– usklađuje financijska sredstva s njihovim izvorima i namjenom te vrši kontrolu likvidnosti,

– koordinira i kontrolira rad inventurnih komisija,

– rješava poštu vezanu za problematiku računovodstva,

– predlaže ravnatelju odgovarajuće mjere za uklanjanje pojedinih financijskih problema i unapređenje poslovanja,

– prati javne natječaje za financiranje programa u kulturi te u dogovoru s ravnateljem Knjižnice ispunjava prijavnice,

– prikuplja troškovnike i ponude za javnu nabavu i nabave male vrijednosti u dogovoru s ravnateljem Knjižnice,

– prati sve natječaje za knjižnične programe, 

– radi na izvršavanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti,

– obavlja druge poslove koji proizlaze iz procesa rada, u skladu sa stručnom spremom.

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja, provjere znanja na računalu, intervjua te psihologijskog testiranja. 

Postupak pisane provjere stručnog znanja testiranjem, provjere znanja rada na računalu te intervjua provest će u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Povjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto Voditelja računovodstveno/upravnih poslova. Psihologijsko testiranje kandidata provest će se u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Postupak pisane provjere stručnog znanja testiranjem

Na pisanom testiranju kandidat može ostvariti maksimalno 20 bodova.

Odgovori se ocjenjuju na sljedeći način: 0 – n

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice