NATJEČAJ za radno mjesto: DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

3. studenoga 2017.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”

Koprivnica

Urbroj: 729/17

Koprivnica, 3.11.2017.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 7.4.2017. (Urbroj: 230/17) te članka 25.

Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj: 237/03, od 17. lipnja 2003. i

Urbroj: 245/11, od 02. lipnja 2011., ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“

Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto: DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA)

Uvjeti:

– visoka stručna sprema (VSS)

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i

komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta

knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna

sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni

studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o

akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60

ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz

informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana

zapošljavanja.

Posebni uvjeti:

– komunikacijske vještine,

– znanje najmanje jednog stranog jezika,

– računalna i informacijska pismenost,

– sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,

– spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Specifični uvjeti:

– timski rad,

– rad u smjenama,

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, OIB: 82278819336, MB: 3190129

Tel.: 048/622-363, Ravnateljstvo: 048/622-131, fax: 048/220-147, E-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr,

www.knjiznica-koprivnica.hr

Rok za podnošenje prijave: 10.11.2017.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– Životopis,

– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

– Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),

– Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koj

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice