Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

15. lipnja 2018.

 

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj:  467/18, od 29.5.2018. te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj: 237/03, od 17. lipnja 2003. i Urbroj: 245/11, od 02. lipnja 2011., ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje 

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

POMOĆ KORISNICIMA KNJIŽNICE I UPOZNAVANJE O POSTUPANJU 

S KNJIŽNIČNOM GRAĐOM 

Uvjeti:

– završena četverogodišnja srednja škola, društveni smjer

Posebni uvjeti: 

– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– računalna i informacijska pismenost,

Specifični uvjeti:

– timski rad

– rad u smjenama

Potreban broj izvršitelja: 4 na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijave:  21.6.2018.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz zamolbu priložiti:

– Životopis,

– Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice), 

– Svjedodžbu o završenom školovanju,

– Potvrdu o nekažnjavanju ne starija od 6 (šest) mjeseci,

– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 21.6.2018. osobno ili poštom na adresu:  

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica 

Zrinski trg 6

48000 Koprivnica

s naznakom ´´za natječaj – POMOĆ KORISNICIMA KNJIŽNICE I UPOZNAVANJE O POSTUPANJU S KNJIŽNIČNOM GRAĐOM´´

Mogućnost korištenja programa javnih radova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Ravnateljica:

dr.sc. Dijana Sabolović-Krajina, 

knjižničarska savjetnica

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice