Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

7. rujna 2017.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” 

Koprivnica

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme

POMOĆ KORISNICIMA I EDUKACIJA O POSTUPANJU S KNJIŽNIČNOM GRAĐOM 

(program javnih radova putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje)

Uvjeti:

– završena četverogodišnja srednja škola, društveni smjer

Posebni uvjeti: 

– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,

– poznavanje jednog svjetskog jezika,

– računalna i informacijska pismenost,

Specifični uvjeti:

– timski rad

– rad u smjenama

Potreban broj izvršitelja: 1 na određeno vrijeme (program javnih radova putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje), u punom radnom vremenu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (javni radovi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijave:  12.9.2017.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz zamolbu priložiti:

– Životopis,

– Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice), 

– Svjedodžba o završenom školovanju,

– Potvrdu o nekažnjavanju ne starija od 6 (šest) mjeseci,

– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 12.9.2017. osobno ili poštom na adresu:  

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica 

Zrinski trg 6

48000 Koprivnica

s naznakom ´´za natječaj – POMOĆ KORISNICIMA I EDUKACIJA O POSTUPANJU S KNJIŽNIČNOM GRAĐOM (program javnih radova putem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje)´´.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

Ravnateljica:

dr.sc. Dijana Sabolović-Krajina, 

knjižničarska savjetnica

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice