NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:Voditelj računovodstveno/upravnih poslova

2. prosinca 2015.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj:  743/15,  od 01.12.2015. godine te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj: 237/03, od 17. lipnja 2003. godine i Urbroj: 245/11, od 02. lipnja 2011. godine, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica,  dana 01. prosinca 2015. godine, raspisuje 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:Voditelj računovodstveno/upravnih poslova

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Uvjeti: 

VSS – magistar ekonomije, 

Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. Zakona o akademskim i stručnim 

nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.), 

objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku 

stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.

1 (jedna) godina iskustva na istovrsnim poslovima.

Posebni uvjeti:

računalna i informacijska pismenost,

znanje jednog stranog jezika,

sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu,

profesionalnost, odgovornost, preciznost i pridržavanje vremenskih rokova,

razvijene komunikacijske vještine, 

smisao za koordinaciju, samoinicijativu i organizaciju,

spremnost na stalno stručno usavršavanje.  

Rok za podnošenje prijave:  09.12.2015. 

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

      –    Životopis,

Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice), 

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

Potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o iskustvu ostvarenom na istovrsnim poslovima te odgovarajuće stručne spreme u trajanju od najmanje jedne godine, 

Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.), 

– Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.). 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja. 

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem pisanog testiranja i intervjua te psihologijskog testiranja. 

Na web-stranici Knjižnice www.knjiznica-koprivnica.hr naveden je opis poslova radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja  i sposobnosti ka

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice