Natječaj za popunu radnog mjesta: vozač bibliobusa / pomoćni knjižničar

6. svibnja 2021.
Objava knjižnica Fran Galović

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Urbroj: 352/21
Koprivnica, 6.5.2021.

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine, članka 31. i 35. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, Klasa: 612-04/21-01/0002, Urbroj:2137/01-06-02/4-21-2 od 4.5.2021. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta: vozač bibliobusa / pomoćni knjižničar
– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni
probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca

Uvjeti:
• završena četverogodišnja srednja škola sukladno pravilniku kojim se određuju uvjeti i način stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,
• položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,
• natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Posebni uvjeti:
• pomoćni knjižničari koji upravljaju bibliobusnim vozilom trebaju posjedovati vozačku dozvolu potrebnu za upravljanje istim,
• rad u pokretnoj knjižnici – bibliobusu i terenski rad,
• komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima,
• poznavanje jednog stranog jezika,
• računalna i informacijska pismenost,
• spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Rok za podnošenje prijave: 14.5.2021.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– Životopis,
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba),
– Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (E-radna knjižica),
– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „C“ kategorije,
– Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
– Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem intervjua.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. uredbe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica,
Zrinski trg 6,
48000 Koprivnica,
s naznakom ”za natječaj, vozač bibliobusa/pomoćni knjižničar“, zaključno do 14.5.2021. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj:
Karlo Galinec, dipl.oec.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice