NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: dipl. knjižničar – informator

16. siječnja 2020.

 
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica

Urbroj: 64/20
Koprivnica, 15.1.2020.

Na temelju članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine, članka 31. i 40. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonačelnika Grada Koprivnice, Klasa: 612-04/19-01/0012, 2137/01-06/1-20-5 od 14.1.2020. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta: dipl. knjižničar – informator
–    jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni
     probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Uvjeti:
•    završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
•    završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,
•    položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, odnosno stečeno više stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,

•    natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Posebni uvjeti:
•    rad u smjenama,
•    rad u pokretnoj knjižnici – bibliobusu i terenski rad,
•    komunikacijske vještine,
•    poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
•    računalna i informacijska pismenost,
•    sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,
•    spremnost na stalno stručno usavršavanje.  

Rok za podnošenje prijave:  23.1.2020. godine

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
–    Životopis,
–    Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
–    Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
–    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (potvrda o nekažnjavanju),
–    Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
–    Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),
–    Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice