NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu

29. studenoga 2017.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”

Koprivnica

Urbroj: 815/17

Koprivnica, 29.11.2017.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj:

708/17, od 30.10.2017. te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica,

Urbroj: 237/03, od 17. lipnja 2003. i Urbroj: 245/11, od 02. lipnja 2011., ravnateljica Knjižnice

i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta: dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i

komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta

knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna

sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona

o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni

studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj

djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz

temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i

komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.

Posebni uvjeti:

– komunikacijske vještine,

– znanje najmanje jednog stranog jezika,

– računalna i informacijska pismenost,

– sposobnost organiziranja stručnih poslova i rada u timu,

– spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Specifični uvjeti:

– timski rad,

– rad u smjenama,

Rok za podnošenje prijave: 6.12.2017.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, OIB: 82278819336, MB: 3190129

Tel.: 048/622-363, Ravnateljstvo: 048/622-131, fax: 048/220-147, E-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr,

www.knjiznica-koprivnica.hr

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– Životopis,

– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

– Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),

– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

– Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.),

– Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomen

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice