NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: domar – kotlovničar

12. rujna 2019.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Urbroj: 836/19
Koprivnica, 11.9.2019.

Na temelju suglasnosti Grada Koprivnice za objavu natječaja (Klasa: 612-04/19-01/0013, Urbroj: 2137/01-06-8-19-2) te članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine ravnatelj Knjižnice i čitaonice

„Fran Galović“ Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: domar – kotlovničar

– jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata mjesečno)

Uvjeti:

 • SSS tehničkog smjera ili druga trogodišnja ili četverogodišnja škola,
 • 3 (tri) godine iskustva na istovrsnim poslovima,
 • položen stručni ispit o stručnoj osposobljenosti za upravljanje energetskim sustavom, postrojenjem, strojem i uređajem.

Posebni uvjeti:

 • rad u smjenama,
 • računalna i informacijska pismenost,
 • položen vozački ispit B-kategorije,
 • spremnost na stalno stručno usavršavanje.

Rok za podnošenje prijave:  19.9.2019.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (4 sata mjesečno).

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
 • Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o znanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz o nezaposlenosti izdan od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nakon objave ovog natječaja.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se intervju.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik. U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica,
Zrinski trg 6,
48000 Koprivnica,
s naznakom “za natječaj, domar – kotlovničar”, zaključno do 19.9.2019.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice