Javni natječaj za ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

12. travnja 2023.
Objava knjižnica Fran Galović

Na temelju članaka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“  76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/2019, 98/2019 i 114/22), članka 27. Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, od 29.4.2019. (Urbroj: 431/19), 12.3.2020. (Urbroj: 283/20), 4.10.2021. (Urbroj: 630/21) i 9.2.2022. (Urbroj: 138/22) (u daljnjem tekstu: Statut) i točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice od 4.4.2023. godine, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Ravnateljem Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja Knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja.

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita temeljem zakona koji su uređivali knjižničnu djelatnost.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
  • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika potvrde),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  • dokaz o državljanstvu (preslika isprave – osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21),
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu sukladno posebnom zakonu. Dokumentacija se dostavlja u presliku.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17, 98/19, 84/21), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.

Navedeno na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Osobni podaci podnositelja prijava obrađivat će se samo u svrhu provođenja ovog natječaja.

Informaciju o zaštiti osobnih podataka te s tim u svezi navedeni kontakti dostupni su na web stranici www.knjiznica-koprivnica.hr.

Prijave na natječaj dostavljaju se preporučeno poštom na adresu: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za natječaj – ravnatelj – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj niti će biti pozvana na dopunu istih.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku do 45 dana od dana zaključenja natječaja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Sanja Švarc Janjanin, dr. med.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice