O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Akti knjižnice

Akti i pravilnici Knjižnice


Statut Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica
Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene i dopune pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme
Pravila za korištenje osobnih računala i neknjižne građe
Pravila za korištenje čitaonice tiska
Kućni red

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Kolektivni ugovor za radnike u kulturi
Poslovnik o radu Upravnog vijeća
Pravila o jednostavnoj nabavi