O Knjižnici

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Instagram Instagram Twitter Youtube

MISIJA 2019.-2024.

„Knjižnica – najposjećenije mjesto u Gradu i Županiji za kulturu, informiranje, obrazovanje, cjeloživotno učenje i slobodno vrijeme“.

VIZIJA 2019.-2024.

„Nova knjižnična zgrada i novo bibliobusno vozilo – središta znanja, socijalne osjetljivosti i međugeneracijske solidarnosti za kvalitetniji život u Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji u 21. stoljeću“


VRIJEDNOSTI

Usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama, kao i na dobrobit zajednice u cjelini („knjižnica za sve“, „knjižnica dostupna svima“, „knjižnica kao dnevni boravak grada“, „knjižnica kao radna soba grada“); stručno, kompetentno i susretljivo knjižnično osoblje; raznolikost i kvaliteta knjižničnih usluga, građe i programa; partnerstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini; promicanje vrijednosti civilnoga društva i participativne demokracije.

OPĆI CILJEVI 2019.-2024.

 • 1. cilj: PODIZANJE POSTOJEĆE RAZINE U OBAVLJANJU TEMELJNIH DJELATNOSTI I USLUGA
  radi zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba korisnika svih stanovnika i gostiju Grada i Županije bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.

 • 2. cilj: POSTIZANJE VEĆE PREPOZNATLJIVOSTI INSTITUCIJE U OPĆOJ JAVNOSTI I UČVRŠĆIVANJE POSTOJEĆE SLIKE O INKLUZIVNOJ KNJIŽNICI KAO "MJESTU SUSRETA OTVORENOM I NAMIJENJENOM SVIMA", "UČIONICI" I "DNEVNOM BORAVKU GRADA“, „MOSTU KOJI POVEZUJE POJEDINCE, UDRUGE, USTANOVE, TIJELA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE“, „MOST KOJI POVEZUJE RAZLIČITE KULTURE I DOPRINOSI VEĆOJ KVALITETI ŽIVOTA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“.

 • 3. cilj: NOVA KNJIŽNIČNA ZGRADA i NOVO BIBLIOBUSNO VOZILO - MJESTA INTERAKCIJA, INSPIRACIJA, INOVACIJA i ISTRAŽIVANJA.


POSEBNI CILJEVI 2019.-2024.

 • Pružati knjižnične usluge na jednak i ravnopravan način;
 • Poticati i popularizirati čitanje i pismenost na tradicionalnim i suvremenim medijima kao osnovne vještine i kompetencije za život u suvremenom društvu;
 • Poticati i popularizirati korištenja multimedijalne knjižnične građe i suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • Poticati i popularizirati cjeloživotno učenje djece, mladih i odraslih;
 • Poticati korištenje zavičajne kulturne baštine u tiskanom i digitalnom obliku;
 • Poticati socijalnu integraciju, koheziju i inkluziju, posebice ranjivih skupina građana;
 • Poticati razvoj knjižnične mreže u Koprivničko-križevačkoj županiji;
 • Poticati razinu stručne izvrsnosti knjižničara;
 • Poticati suradnju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Poticati razvoj participativne demokracije;
 • Poticati stvaranje adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 21. stoljeća.


Aktivnosti

Aktivnosti vezane uz kulturu, obrazovanje, informiranje i razonodu koje Knjižnica poduzima u ostvarivanju općih i posebnih ciljeva jezgra su usluga i službi Knjižnice:
 • nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjiga i druge knjižnične građe;
 • oblikovanje konvencionalnih i virtualnih knjižničnih zbirki i usluga;
 • razvijanje programa, projekata i akcija za poticanje čitanja i pismenosti;
 • razvijanje usluga prema potrebama korisnika: djece, mladih i odraslih;
 • razvijanje programa i projekata za poticanje čitanja i pismenosti;
 • razvijanje usluga za osobe s posebnim potrebama;
 • informiranje i populariziranje konvencionalnih i digitalnih izvora znanja i knjižnične djelatnosti;
 • vrednovanje knjižničnih usluga s ciljem kontinuiranog provjeravanja informiranosti korisnika o vrstama ponuđenih usluga te zadovoljstva njihovom kvalitetom;
 • razvijanje i širenje županijske knjižnične mreže;
 • stalno obrazovanje knjižničara i korisnika;
 • osiguravanje urednih i dobro održavanih prostora, udobne i funkcionalne opreme;
 • osiguravanje jasne signalizacije prostora;
 • otvorenost u vrijeme koje odgovara lokalnoj zajednici u skladu s mogućnostima;
 • korištenje prostora Knjižnice i za druge potrebe lokalne zajednice.