Za korisnike

Facebook Bibliobus Facebook Flickr Pinterest Twitter Youtube

Članstvo

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.
Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.

Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks. Popunjava se pristupnica koju potpisuje korisnik, a za maloljetnike roditelj ili staratelj.
Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Besplatno jednokratno korištenje knjižničnom građom dopušteno je u prostorima Knjižnice onima koji nemaju stalno boravište u gradu Koprivnici, odnosno u prolazu su ili se kratkotrajno zadržavaju u gradu Koprivnici i to uz polog identifikacijskog dokumenta (za strane državljane putovnice).

Korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja oslobođeni su plaćanja članarine, ali su obvezni pridržavati se odredbi ovog Pravilnika.